از دانشجویان و اساتید بزرگوار خواهشمند است مقالات خود را طبق  فرمت مقالات همایش (0.1MB) تنظیم و ارسال نمایند.

تذکر: در صورت عدم رعایت فرمت، زمان ارسال به داوری طولانی خواهد شد. برای بار اول مقاله برای ویرایش به نویسنده مسئول ارسال خواهد شد و در صورت عدم رعایت مجدد فرمت مقاله، از چرخه داوری حذف خواهد شد.

 

از اساتید و دانشجویان عزیز خواهشمند است قبل از ارسال مقاله به موارد ذیل نیز توجه داشته باشند:

 • با توجه به اینکه ثبت کننده مقاله به عنوان مولف مسئول شناخته می شود و گواهی‌های همایش، با اسم ثبت کننده صادر خواهد شد، بنابراین خواهشمند است حتماً این مسأله را مد نظر قرار دهند.
 • از هر نفر، دو مقاله (یک سخنرانی و یک پوستر یا دو پوستر) پذیرش خواهد شد. با این حال، می توانید هر تعداد مقاله ای را ارسال نمایید.

 

مقالات ارسالي مي بايست به دو شكل چكيده كوتاه و بلند ارسال گردد:

 • چكيده كوتاه فارسی و انگلیسی
  1. چكيده كوتاه فارسی حداكثر 300 كلمه و در يك صفحه A4، بدون جدول، نمودار و منبع شامل: عنوان، اسامي و مشخصات و وابستگی سازمانی نويسندگان، مقدمه، روش شناسي، نتایج، نتيجه‌گيري و واژه‌هاي كليدي بوده و با نرم افزار Word 2007 تنظیم گردد. * قلم تايپ در چكيده فارسي برای عنوان مقاله: B Nazanin  16 (Bold)،  نام نويسندگان: B Nazanin 12 (Bold)،  وابستگی سازمانی: B Nazanin 12 (Italic) و متن B Nazanin 12 انتخاب شود.
  2. چكيده کوتاه انگليسي دقیقاً برگردان چکیده فارسی بوده و شامل عنوان (Title)، اسامی (Authors) و مشخصات و وابستگی سازمانی نویسندگان (Affiliation) و بخش‌های Introduction، Methodology، Results، Conclusion، Keywords باشد. * قلم تايپ در چكيده انگلیسی برای عنوان مقاله:  Times New Roman 13 (Bold)،  نام نويسندگان: Times New Roman 12 (Bold)،  وابستگی سازمانی: Times New Roman 11 (Italic) و متن: Times New Roman 12 انتخاب شود.

 

 • چكيده بلند فارسی
 1. حداكثر 700 كلمه و در دو صفحه شامل عنوان، اسامي و مشخصات نويسندگان و متن اصلی مقاله (مقدمه، روش‌شناسي، نتایج، بحث و نتيجه‌گيري و منابع) باشد.
 2. منابع داخل متن بر اساس فرمت APA و فهرست منابع آخر مقاله به ترتیب حروف الفبا (حداکثر 5 منبع) تنظیم شود.
 3. با نرم افزار Word 2007 در صفحه A4 با حاشيه‌های 2/5 سانتي‌متر و 1 سانتي‌متر فاصله بين سطرها و حداكثر به همراه يك جدول یا نمودار تايپ شود.
 4. قلم تايپ در چكيده فارسي بلند طبق چکیده فارسی کوتاه انتخاب شود.

 

 

جهت ارسال مقاله به شکل های زیر دقت نمایید.

 

 

 


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان