سخنرانان کلیدی همایش

 

فیزیولوژی ورزشی: آیریزین پپتید اصلی برای گفتمان بافتی در ورزش

دکتر حمید رجبی (دانشیار دانشگاه خوارزمی)

http://cvs.khu.ac.ir/fa/rajabi.htm

 

رفتار حرکتی: روند تحقیقات در حیطه رفتار حرکتی در ایران، موانع و راهکارها

دکتر محمدتقی اقدسی (استاد دانشگاه تبریز)

http://sport.tabrizu.ac.ir/fa/faculty/1007/BodyView/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF.%D8%AA%D9%82%DB%8C.%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%B3%DB%8C.html.

 

مدیریت ورزشی: اهمال کاری در مدیریت ورزشی

دکتر محمد خبیری (دانشیار دانشگاه تهران)

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/mkhabiri

 

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

دکتر محمدحسین علیزاده (دانشیار دانشگاه تهران)

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/alizadehm

 

 

 


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان