شورای سیاستگذاری همایش

 

دکتر حسن ولی زاده:      رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان؛                    

دکتر رضا قراخانلو:           رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی؛

دکتر بهلول قربانیان:         رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی؛

دکتر علی عجمی:          معاون پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان؛                     رئیس همایش

دکتر بهلول قربانیان:        استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان؛      دبیر همایش

دکتر کریم صالح زاده:      استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان؛      دبیر علمی همایش

دکتر رسول فرجی:         استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان؛         دبیر اجرایی همایش

 

 کمیته علمی همایش

فیزیولوژی ورزشی

دکتر کریم آزالی علمداری؛ استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر حمید آقاعلی نژاد؛ دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر بختیار ترتیبیان؛ دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه ارومیه

خانم اعظم زرنشان؛ عضو هیئت علمی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر کریم صالح زاده؛ استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

خانم رقیه فخرپور؛ عضو هیئت علمی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر رضا قراخانلو؛ دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر بهلول قربانیان؛ استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر عباسعلی گائینی؛ استاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران

دکتر سعید نیکوخصلت؛ دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریز

مدیریت ورزشی

دکتر یعقوب بدری آذرین؛ دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز

دکتر مهدی بشیری؛ استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر محمد خبیری؛ دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

دکتر میرمحمد کاشف؛ استاد مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

دکتر محسن شیرمحمدزاده؛ استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر رسول فرجی؛ استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر یوسف یاوری؛ استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

حرکات اصلاحی، آسیب شناسی و بیومکانیک ورزشی

دکتر حسن دانشمندی؛ استاد دانشگاه گیلان

دکتر محمدحسین علیزاده؛ دانشیار دانشگاه تهران

دکتر نادر فرهپور؛ استاد بیومکانیک ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر شیرین یزدانی؛ استادیار بیومکانیک ورزشی دانشگاه تبریز

رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی

دکتر محمدتقی اقدسی؛ دانشیار رفتار حرکتی دانشگاه تبریز

دکتر امیر شمس؛ استادیار رفتار حرکتی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

دکتر علی کاشی؛ استادیار رفتار حرکتی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

دکتر بهروز قربان زاده؛ استادیار رفتار حرکتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر حسن محمدزاده؛ دانشیار رفتار حرکتی ارومیه

 

 


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان