1

تاریخ های مهم
تاريخ‌هاي مهم:  زمان برگزاري همايش: 8 مهر ماه 1395  آخرين زمان دريافت چكيده مقالات: 10 مرداد ماه 1395  زمان اعلام نتايج: 10 شهریور ماه 1395  آخرین زمان واریز هزینه ها: 20 شهریور ماه 1395
1

تاریخ های مهم
تاريخ‌هاي مهم:  زمان برگزاري همايش: 8 مهر ماه 1395  آخرين زمان دريافت چكيده مقالات: 10 مرداد ماه 1395  زمان اعلام نتايج: 10 شهریور ماه 1395  آخرین زمان واریز هزینه ها: 20 شهریور ماه 1395

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان