حيطه هاي همايش:

  • فیزیولوژی و تغذیه ورزشی
  • مدیریت، اقتصاد، جامعه شناسی، ارتباطات و گردشگری ورزشی
  • رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی
  • بیومکانیک، مهندسی و فناوری ورزشی
  • آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

 


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان