با استعانت از خداوند متعال و در راستای تحقق نظام توسعه و حمایت از پژوهش های علمی کشور در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان افتخار دارد پس از برگزاری موفق اولین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی (16 مهرماه 1394)، دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی را نیز ا همکاری پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در تاریخ 8 مهرماه 1395 با هدف ارائه آخرین یافته های علمی برگزار نماید. بدین وسیله از تمامی اندیشمندان، پژوهشگران و علاقمندان دعوت به عمل می آید با ارسال مقاله در این همایش مشارکت نمایند.


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان