ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک

گرایش

دانشگاه

1

ملیحه حدادنژاد

دکتری

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی

دانشگاه خوارزمی تهران

2

امیر لطافت کار

دکتری

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی

دانشگاه خوارزمی تهران

3

فریبا محمدی

دکتری

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی

پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

4

همین محمدی

دکتری

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی

دانشگاه کردستان

5

مهدی خالقی

دکتری

بیومکانیک ورزشی

دانشگاه خوارزمی تهران

6

علی عباسی

دکتری

بیومکانیک ورزشی

دانشگاه خوارزمی تهران

7

صفورا صباغیان راد

دکتری

بیومکانیک ورزشی

دانشگاه قم

8

حمیدرضا نوروزی

دکتری

بیومکانیک ورزشی

دانشگاه زنجان

9

شیرین یزدانی

دکتری

بیومکانیک ورزشی

دانشگاه تبریز

10

مالک احمدی

دکتری

رفتار حرکتی

دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

11

محمدتقی  اقدسی

دکتری

رفتار حرکتی

دانشگاه تبریز

12

مهتا اسکندرنژاد

دکتری

رفتارحرکتی

دانشگاه تبریز

13

حسام رمضان زاده

دکتری

رفتار حرکتی

دانشگاه دامغان

14

سیدحجت زمانی‌ثانی

دکتری

رفتار حرکتی

دانشگاه تبریز

15

امیر شمس

دکتری

رفتار حرکتی

پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

16

پروانه شمسی پور

دکتری

رفتار حرکتی

تهران

17

زهرا فتحی رضایی

دکتری

رفتار حرکتی

دانشگاه تبریز

18

بهروز قربان زاده

دکتری

رفتار حرکتی

دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

19

بهنام ملکی

دکتری

رفتار حرکتی

دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام

20

سیروان آتشک

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد

21

کریم آزالی علمداری

دکتری

فيزيولوژي ورزشي

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

22

محسن ابراهیمی

دکتری

فيزيولوژي ورزشي

دانشگاه سمنان

23

حمید اراضی

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

دانشگاه گیلان

24

مسعود اصغرپور ارشد

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

 

25

جبار بشیری

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

26

حسن پوررضی

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

 

27

اصغر توفيقي

دکتری

فيزيولوژي ورزشي

دانشگاه اروميه

28

افشار جعفری

دکتری

فيزيولوژي ورزشي

دانشگاه تبریز

29

امیر خسروی

دکتری

فيزيولوژي ورزشي

دانشگاه بروجرد

30

رحمان رحیمی

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

دانشگاه سنندج

31

حسین رستمخانی

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

دانشگاه آزاد اسلامی ابهر

32

هادی روحانی

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

33

وحید ساری صرّاف

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

دانشگاه تبریز

34

کریم صالح زاده

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

35

علی صمدی

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

دانشگاه شاهد

36

محمد رضا ذوالفقاری

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

دانشگاه ارومیه

37

اعظم زرنشان

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

38

فرهاد غلامی

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

دانشگاه شاهرود

39

رقیه فخرپور

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

40

آقاعلی قاسم نیان

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

دانشگاه زنجان

41

بهلول قربانیان

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

42

سعید نقیبی

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

43

سعید نیکوخصلت

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

دانشگاه تبریز

44

حمداله هادی

دکتری

فیزیولوژی ورزشی

دانشگاه علوم انتظامی امین

45

مهدی آزادان

دکتری

مدیریت ورزشی

 

46

هادی باقری

دکتری

مدیریت ورزشی

دانشگاه شاهرود

47

مهدی بشیری

دکتری

مدیریت ورزشی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

48

محمد پورکیانی

دکتری

مدیریت ورزشی

دانشگاه شهید بهشتی

49

میثاق حسینی کشتان

دکتری

مدیریت ورزشی

دانشگاه بجنورد

50

سید رضا حسینی نیا

دکتری

مدیریت ورزشی

دانشگاه شاهرود

51

محمدرسول خدادادی

دکتری

مدیریت ورزشی

دانشگاه تبریز

52

امین خطیبی

دکتری

مدیریت ورزشی

دانشگاه اهواز

53

محمد ریحانی

دکتری

مدیریت ورزشی

دانشگاه بجنورد

54

میرحسن سیدعامری

دکتری

مدیریت ورزشی

دانشگاه ارومیه

55

جبار سیف پناهی

دکتری

مدیریت ورزشی

دانشگاه زنجان

56

محبوب شیخعلی زاده

دکتری

مدیریت ورزشی

دانشگاه آزاد اسلامی اهر

57

محسن شیرمحمدزاده

دکتری

مدیریت ورزشی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

58

حمیدرضا صفری

دکتری

مدیریت ورزشی

دانشگاه جهرم

59

فاطمه عبدوی

دکتری

مدیریت ورزشی

دانشگاه تبریز

60

بتول عرب نرمی

دکتری

مدیریت ورزشی

دانشگاه دامغان

61

حسین عیدی

دکتری

مدیریت ورزشی

دانشگاه کرمانشاه

62

فریبا عسکریان

دکتری

مدیریت ورزشی

دانشگاه تبریز

63

رسول فرجی

دکتری

مدیریت ورزشی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

64

محمدحسین قربانی

دکتری

مدیریت ورزشی

پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

65

محسن لقمانی

دکتری

مدیریت ورزشی

موسسه آموزش عالی شفق تنکابن

66

مینا ملائی

دکتری

مدیریت ورزشی

دانشگاه گیلان

67

یوسف یاوری

دکتری

مدیریت ورزشی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

 

 

 

 


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان